Privacybeleid

1. gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid dat onder deze tekst staat.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in het gedeelte “Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking” in dit privacybeleid.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

U hebt het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen hebt over gegevensbescherming.

Analysetools en tools van externe leveranciers

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s is te vinden in het volgende privacybeleid.

2 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is

medpro Holland B.V.

Holleweg 18c

3925 LW Scherpenzeel

Nederland

Telefoon: +31 (0)33 2867642

E-mail: info@med-pro.org

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Opslagduur

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. bewaartermijnen op grond van belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval vindt verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

Op onze website zijn onder andere tools geïntegreerd van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen die niet beveiligd zijn volgens de wet op gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan deze derde landen en daar worden verwerkt. We willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonlijke gegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat jij als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens verwerken, analyseren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor bewakingsdoeleinden. We hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 GDPR)

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 Lit. e of f GDPR, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacybeleid. Als u bezwaar maakt, zullen we uw betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen (bezwaar op grond van Art. 21 (1) GDPR).

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, waaronder profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt, zullen uw persoonlijke gegevens niet langer worden gebruikt voor direct marketing (bezwaar overeenkomstig Art. 21 (2) GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om te voldoen aan een contract, te laten overhandigen aan u of aan een derde partij in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. Je herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in de browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als er een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. rekeningnummer voor automatische incassomachtiging) na het afsluiten van een belastbaar contract, zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) vinden uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Je herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in de browserregel.

Met gecodeerde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen hebt over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de herziening hebt u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig was/is, kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beperken in plaats van te wissen.

Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de uitoefening, verdediging of handhaving van juridische claims, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen in plaats van het wissen ervan.

Als u een bezwaar indient volgens Art. 21 para. 1 GDPR, moet er een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

Bezwaar tegen reclamemails

Hierbij maken we bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de impressumplicht om ongevraagd reclame en informatiemateriaal te versturen. De beheerders van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

3. gegevensverzameling op onze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en richten geen schade aan op je eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op je eindapparaat totdat je ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door je webbrowser.

In sommige gevallen kunnen er ook cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 letter a GDPR. 1 lit. f GDPR, tenzij een andere rechtsgrondslag is gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, worden de cookies in kwestie uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR); toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Voor zover cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

Toestemming met cookiemelding & naleving

Onze website gebruikt de toestemmingstechnologie van Cookie Notice & Compliance voor GDPR om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de regelgeving voor gegevensbescherming.

Cookie Notice & Compliance voor GDPR wordt lokaal op onze servers geïnstalleerd, dus er wordt geen verbinding gemaakt met servers van derden. Cookie Notice & Compliance for GDPR slaat een cookie op in uw browser om de gegeven toestemmingen of de intrekking daarvan aan u te kunnen toewijzen. De cookie blijft 1 maand actief. Anders worden uw gegevens opgeslagen totdat u ons vraagt deze te verwijderen, totdat u zelf de toestemmingscookie verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Cookie Notice & Compliance voor GDPR wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. c GDPR.

Server logbestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

Browsertype en browserversie

Gebruikt besturingssysteem

Referrer URL

Hostnaam van de computer die toegang krijgt

Tijd van de serveraanvraag

IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6 lid. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – de serverlogbestanden moeten voor dit doel worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons een vraag stelt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen om de vraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid. 1 lit. b GDPR, voor zover uw vraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien hierom is verzocht.

Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier invult totdat u om verwijdering ervan verzoekt, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat aan uw verzoek is voldaan). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw vraag met inbegrip van alle persoonlijke gegevens (naam, vraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw verzoek te kunnen verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid. 1 lit. b GDPR, voor zover uw vraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien hierom is verzocht.

De gegevens die u ons stuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op deze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. We gebruiken de ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor je je hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders wijzen we de registratie af.

In het geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of technisch noodzakelijke veranderingen, gebruiken we het e-mailadres dat je tijdens de registratie hebt opgegeven om je op deze manier te informeren.

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt voor het uitvoeren van de gebruikersrelatie die door de registratie tot stand is gekomen en, indien nodig, voor het initiëren van verdere contracten (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR).

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons bewaard zolang u op deze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

4. sociale media

Instagram-plugin

Functies van de Instagram-service zijn op deze website geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als je bent ingelogd op je Instagram-account, kun je de inhoud van deze website koppelen aan je Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat we als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. a GDPR; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Als persoonsgegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van gegevens en de overdracht ervan aan Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk moesten nakomen, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst is te vinden op:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook- en Instagram-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten als betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

https://privacycenter.instagram.com/policy

https://de-de.facebook.com/help/566994660333381

Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Instagram:

https://instagram.com/about/legal/privacy/.

5. analysetools en reclame

Google Tag Manager

We gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt om de geïntegreerde tools te beheren en weer te geven. Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van Google Tag Manager is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. a GDPR; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De websitebeheerder ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina’s, duur van het bezoek, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat in een profiel dat wordt toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn eindapparaat.

We kunnen ook Google Analytics gebruiken om onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken te registreren. Google Analytics gebruikt ook verschillende modelbenaderingen om de verzamelde gegevensbestanden aan te vullen en maakt gebruik van technologieën voor machinaal leren voor gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of apparaatfingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://business.safety.google/adscontrollerterms/sccs/.

Browser-plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract afgesloten met Google en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Google Analytics e-commerce meting

Deze website maakt gebruik van de functie “e-commerce measurement” van Google Analytics. Met behulp van e-commercemeting kunnen websitebeheerders het koopgedrag van websitebezoekers analyseren om hun online marketingcampagnes te verbeteren. Informatie zoals geplaatste bestellingen, gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd tussen het bekijken en het kopen van een product wordt geregistreerd. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID die is toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat.

Opslagduur

Gegevens die door Google zijn opgeslagen op gebruikers- en gebeurtenisniveau en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID), worden na 2 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details zijn te vinden onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196

Facebook-pixel

De zogenaamde “Facebook-pixel” van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland (“Facebook”), wordt gebruikt binnen ons online aanbod. Als een gebruiker op een door ons geplaatste advertentie klikt die op Facebook wordt weergegeven, wordt door Facebook Pixel een toevoeging aan de URL van onze gekoppelde pagina toegevoegd. Als onze site het delen van gegevens met Facebook via pixels toestaat, wordt deze URL-parameter in de browser van de gebruiker geschreven via een cookie, die onze gekoppelde site zelf instelt. Deze cookie wordt vervolgens gelezen door Facebook Pixel en zorgt ervoor dat de gegevens worden doorgestuurd naar Facebook.

Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van ons online aanbod bepalen als doelgroep voor het weergeven van advertenties (zogenaamde “Facebook-advertenties”). Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites), die we aan Facebook doorgeven (zogenaamde “custom audiences”). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van gebruikers en niet irritant zijn. Hierdoor kunnen we de effectiviteit van Facebook-advertenties verder analyseren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door bij te houden of gebruikers zijn doorgestuurd naar onze website nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (de zogenaamde “conversie”).

De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat we er geen conclusies uit kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het beleid voor gegevensgebruik van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Met deze gegevens kunnen Facebook en zijn partners advertenties op en buiten Facebook plaatsen. De gegevensverwerking in verband met het gebruik van de Facebook-pixel wordt uitgevoerd op basis van ons doorslaggevende legitieme belang in de evaluatie, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod en onze reclamemaatregelen in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f GDPR. 1 lit. f GDPR. De door Facebook gegenereerde informatie wordt gewoonlijk verzonden naar een Facebook-server en daar opgeslagen; het kan ook worden verzonden naar de servers van Meta Platforms Inc. in de VS. Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven, kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie in te stellen waarmee het volgen van de Facebook-pixel wordt uitgeschakeld: Facebook-pixel uitschakelen. Deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op de bovenstaande link klikken. Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. een GDPR werd verkregen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw recht op annulering uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven procedure voor het maken van bezwaar.

Pinterest tag

We hebben Pinterest-tags geïntegreerd op deze website. De aanbieder is Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Pinterest-tags worden gebruikt om bepaalde acties vast te leggen die u op onze website uitvoert. De gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties te tonen op onze website of op een andere pagina van het Pinterest tag advertentienetwerk.

Hiervoor registreert de Pinterest tag onder andere een tag ID, je locatie en de referrer URL. Verder kunnen promotiespecifieke gegevens zoals orderwaarde, orderaantal, ordernummer, categorie van gekochte items en videoweergaven worden vastgelegd.
Pinterest Tag maakt gebruik van technologieën die pagina-overschrijdende herkenning van de gebruiker mogelijk maken om gebruikersgedrag te analyseren (bijvoorbeeld cookies of apparaatfingerprinting).

Het gebruik van de Pinterest tag is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij zo effectief mogelijke marketingmaatregelen. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. a GDPR; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
Pinterest is een wereldwijd bedrijf, wat betekent dat gegevens ook kunnen worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Volgens Pinterest is deze gegevensoverdracht gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Meer informatie over Pinterest Tag vind je hier: https://help.pinterest.com/de/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag.

Orderverwerking

Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten met de bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract dat wordt vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat de gegevensbeheerder de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

6. nieuwsbrief en reclame per post

Gegevens nieuwsbrief

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. We gebruiken leveranciers van nieuwsbriefdiensten, die hieronder worden beschreven, om de nieuwsbrief te verwerken.

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is een service die onder andere kan worden gebruikt voor het organiseren en analyseren van het verzenden van nieuwsbrieven. Als u gegevens invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres), worden deze opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die is verzonden met MailChimp, maakt een bestand in de e-mail (bekend als een web beacon) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Dit maakt het mogelijk om te bepalen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Er wordt ook technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de desbetreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Als u niet wilt dat MailChimp uw gegevens analyseert, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. We geven hiervoor een link in elk nieuwsbriefbericht.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de annulering.

De gegevens die u ons verstrekt om u aan te melden voor de nieuwsbrief worden door ons of door de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden blijven hierdoor onaangetast.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden:

https://mailchimp.com/about/eu-us-data-transfer-statement/

https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of door de serviceprovider van de nieuwsbrief worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR). Opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Orderverwerking

Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten met de bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat de gegevensbeheerder de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Postreclame

Wij gebruiken uw adres in overeenstemming met alle wettelijke bepalingen voor het verzenden van reclame per post (reclame per post).
De rechtsgrondslag hiervoor is ons legitieme belang bij directe reclame in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f in combinatie met overweging 47 GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. a GDPR; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Specifiekere voorschriften kunnen aan u worden meegedeeld als onderdeel van het gegevensverzamelingsproces en hebben voorrang op deze voorschriften.

Uw adres blijft bij ons totdat het doel voor gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor reclame per post intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen op grond van belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval vindt verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

We gebruiken de volgende serviceprovider om onze mailings te versturen:

medpro Holland B.V.
Holleweg 18c
3925 LW Scherpenzeel
Nederland

7. plugins en tools

YouTube

Deze website voegt video’s in van de YouTube-website. De beheerder van de website is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wanneer je een van onze websites bezoekt waarop YouTube is geïntegreerd, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s je hebt bezocht.

YouTube kan ook verschillende cookies op je apparaat opslaan of vergelijkbare technologieën gebruiken om je te herkennen (bijv. apparaat vingerafdruk). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te registreren, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen.

Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, stel je YouTube in staat om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. a GDPR; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts (lokale hosting)

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de gestandaardiseerde weergave van lettertypen. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er wordt geen verbinding gemaakt met de servers van Google.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Ontzagwekkend

Deze site maakt gebruik van Font Awesome voor de gestandaardiseerde weergave van lettertypen en symbolen. De leverancier is Fonticons, Inc, 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, VS.

Wanneer je een pagina oproept, laadt je browser de vereiste lettertypes in je browsercache om teksten, lettertypes en symbolen correct weer te geven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de Font Awesome servers. Op deze manier weet Font Awesome dat deze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Font Awesome is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. We hebben een legitiem belang bij de uniforme presentatie van het lettertype op onze website. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Als uw browser Font Awesome niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Meer informatie over Font Awesome is te vinden in het privacybeleid van Font Awesome op: https://fontawesome.com/privacy.

Google reCAPTCHA

We gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA” genoemd) op deze website. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevens die op deze website worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn gemaakt. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website bezoekt. Om dit te analyseren, evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. f GDPR. De beheerder van de website heeft er een legitiem belang bij om zijn website te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en SPAM. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. a GDPR; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Raadpleeg voor meer informatie over Google reCAPTCHA het Privacybeleid van Google en de Gebruiksvoorwaarden van Google op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

Tawk.to

We gebruiken Tawk.to om vragen van gebruikers te verwerken via onze ondersteuningskanalen of via live chatsystemen. De provider is tawk.to inc, 187 East Warm Springs Rd, SB298 Las Vegas, NV 89119, Verenigde Staten van Amerika (https://www.tawk.to/).

Berichten die je naar ons stuurt, kun je opslaan in Tawk.to of beantwoorden door onze medewerkers in live chat. Wanneer u met ons communiceert via Tawk.to, worden alle gegevens die u hebt ingevoerd voordat u de chat start (bijv. naam of chat-ID, adres en telefoonnummer), evenals uw IP-adres, land van herkomst, gebruikte browser en apparaat, bezochte website en de uitgewisselde berichten samengevat in een profiel en opgeslagen op de servers van Tidio.

De berichten die naar ons worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons vraagt om ze te verwijderen of totdat het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw vraag is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

We gebruiken Tawk.to ook om het gedrag van onze gebruikers te analyseren. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld bepalen hoeveel gebruikers onze website hebben bezocht of het contactformulier hebben ingevuld.

Het gebruik van Tawk.to is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. We hebben er een legitiem belang bij om uw vragen zo snel, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te verwerken. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. a GDPR; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Tawk.to: https://www.tawk.to/

Orderverwerking

Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten met de bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract dat wordt vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat de gegevensbeheerder de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

8. eCommerce en betalingsproviders

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dat nodig is voor het tot stand brengen, de inhoud of wijziging van de juridische relatie (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van de service of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor online winkels, detailhandelaars en goederenverzending

Als u goederen bij ons bestelt, geven we uw persoonlijke gegevens door aan het transportbedrijf dat de levering uitvoert en aan de betalingsdienstaanbieder die de betaling verwerkt. Alleen de gegevens die de betreffende dienstverlener nodig heeft om zijn taak uit te voeren, worden openbaar gemaakt. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Als u toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. a GDPR geven we je e-mailadres door aan het transportbedrijf dat de levering uitvoert, zodat het je per e-mail kan informeren over de verzendstatus van je bestelling; je kunt je toestemming op elk moment intrekken.

Betalingsdiensten

We integreren betaaldiensten van derden op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) verwerkt door de betalingsserviceprovider ten behoeve van de betalingsverwerking. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders van toepassing. Het gebruik van betalingsdienstaanbieders is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (contractverwerking) en in het belang van een soepel, gemakkelijk en veilig betalingsproces (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Voor zover uw toestemming wordt gevraagd voor bepaalde handelingen, Art. 6 para. 1 lit. a GDPR is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking; toestemming kan op elk moment voor de toekomst worden ingetrokken.

We gebruiken de volgende betalingsdiensten / betalingsdienstaanbieders op deze website:

PayPal

De aanbieder van deze betaalservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna te noemen “PayPal”).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.