Algemene voorwaarden

medpro Holland B.V. Affiliate Programma Gebruiksvoorwaarden

Overeenkomst

Door u in te schrijven als Affiliate in het medpro Holland B.V. Affiliate Programma (“Programma”) gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”).

medpro Holland B.V. behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd zonder kennisgeving bij te werken en te wijzigen. Alle nieuwe functies die het huidige programma uitbreiden of verbeteren, inclusief het uitbrengen van nieuwe tools en bronnen, vallen onder de Servicevoorwaarden. Voortgezet gebruik van het Programma na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Overtreding van een van de onderstaande voorwaarden zal resulteren in de beëindiging van je account en verbeuring van alle uitstaande affiliate commissiebetalingen die tijdens de overtreding zijn verdiend. U gaat ermee akkoord het Affiliate Programma op eigen risico te gebruiken.

Accountvoorwaarden

Koppelingen/afbeeldingen op uw site, in uw e-mails of andere communicaties

Zodra je je hebt aangemeld voor het Affiliate Programma, krijg je een unieke Affiliate Code toegewezen. Het is toegestaan om links, banners of andere afbeeldingen die wij met uw Affiliate Code verstrekken op uw site, in uw e-mails of in andere communicatie te plaatsen. Wij zullen u voorzien van richtlijnen, link stijlen en grafisch artwork om te gebruiken bij het linken naar medpro Holland B.V.. We kunnen het ontwerp van de afbeeldingen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, maar we zullen de afmetingen van de afbeeldingen niet zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Om nauwkeurige tracering, rapportage en opbouw van verwijzingskosten mogelijk te maken, zullen wij u voorzien van speciale linkformaten die gebruikt moeten worden in alle links tussen uw site en medpro Holland B.V.. U moet ervoor zorgen dat elke link tussen uw site en medpro Holland B.V. op de juiste manier gebruik maakt van dergelijke speciale linkformaten. Links naar medpro Holland B.V. die volgens deze Overeenkomst op uw site worden geplaatst en die op de juiste manier gebruik maken van dergelijke speciale linkformaten, worden “Speciale Links” genoemd. U verdient alleen verwijzingsvergoedingen met betrekking tot verkopen op een website van medpro Holland B .V. product dat zich rechtstreeks via Speciale koppelingen voordoet; wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot het niet gebruiken van Speciale koppelingen door u of iemand die u doorverwijst of het onjuist intypen van uw Affiliate Code, met inbegrip van de mate waarin een dergelijk verzuim kan leiden tot een vermindering van bedragen die anders aan u zouden worden betaald op grond van deze overeenkomst.

Affiliate links moeten verwijzen naar de pagina van het gepromote product.

Verwijzingskosten/commissies en betaling

Om in aanmerking te komen voor een doorverwijzingstoeslag, moet een klant via een speciale link op uw site, e-mail of andere communicatie naar https://med-pro.org klikken en tijdens die sessie een bestelling voor een product voltooien.

We betalen alleen commissies op links die automatisch worden gevolgd en gerapporteerd door onze systemen. We betalen geen commissies als iemand zegt dat hij iets heeft gekocht of als iemand zegt dat hij een verwijzingscode heeft ingevoerd als ons systeem dit niet heeft bijgehouden. We kunnen alleen commissies betalen op zaken die zijn gegenereerd via correct geformatteerde speciale links die automatisch door onze systemen zijn gevolgd.

We behouden ons het recht voor om commissies te diskwalificeren die verdiend zijn met frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden.

Betalingen beginnen pas als je meer dan $20 aan affiliate-inkomsten hebt verdiend. Als je affiliate account nooit de drempel van $20 overschrijdt, worden je commissies niet gerealiseerd of uitbetaald. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het betalen van rekeningen die de drempel van $20 hebben overschreden.

Jezelf identificeren als medpro Holland B.V. Affiliate

U mag geen persberichten uitgeven met betrekking tot deze Overeenkomst of uw deelname aan het Programma; een dergelijke actie kan leiden tot uw beëindiging van het Programma. Daarnaast mag u op geen enkele manier de relatie tussen ons en u verkeerd voorstellen of verfraaien, zeggen dat u onze producten ontwikkelt, zeggen dat u deel uitmaakt van medpro Holland B.V. of enige relatie of verwantschap tussen ons en u of enige andere persoon of entiteit uitdrukken of impliceren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst (inclusief door uit te drukken of te impliceren dat we liefdadigheidsinstellingen of andere doelen ondersteunen, sponsoren, onderschrijven of er geld aan bijdragen).

Je mag geen producten kopen via je affiliate links voor eigen gebruik. Dergelijke aankopen kunnen (naar ons eigen goeddunken) leiden tot het inhouden van verwijzingsvergoedingen en/of de beëindiging van deze Overeenkomst.

Betalingsschema

Zolang je huidige affiliate verdiensten meer dan $20 zijn, word je elke maand betaald. Als je nog geen $20 hebt verdiend sinds je laatste betaling, betalen we je de volgende maand nadat je de drempel hebt overschreden.

Definitie van de klant

Klanten die producten kopen via dit Programma worden beschouwd als onze klanten. Dienovereenkomstig zijn al onze regels, beleidsregels en operationele procedures met betrekking tot bestellingen van klanten, klantenservice en productverkoop van toepassing op deze klanten. We kunnen ons beleid en onze bedrijfsprocedures te allen tijde wijzigen. Wij bepalen bijvoorbeeld de prijzen die in rekening worden gebracht voor producten die onder dit Programma worden verkocht in overeenstemming met ons eigen prijsbeleid. Productprijzen en beschikbaarheid kunnen van tijd tot tijd variëren. Omdat prijswijzigingen van invloed kunnen zijn op Producten die u op uw site hebt vermeld, moet u geen productprijzen op uw site weergeven. We zullen commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om accurate informatie te presenteren, maar we kunnen de beschikbaarheid of prijs van een bepaald product niet garanderen.

Jouw verantwoordelijkheden

U bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de werking en het onderhoud van uw site en voor alle materialen die op uw site verschijnen. Je bent bijvoorbeeld als enige verantwoordelijk voor:

– De technische werking van uw site en alle bijbehorende apparatuur
– Ervoor zorgen dat de weergave van Speciale koppelingen op uw site niet in strijd is met een overeenkomst tussen u en een derde partij (met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele beperkingen of vereisten die aan u worden opgelegd door een derde partij die uw site host)
– De nauwkeurigheid, waarheid en geschiktheid van materialen die op uw site worden geplaatst (met inbegrip van, onder andere, alle materialen met betrekking tot Producten en alle informatie die u opneemt in of koppelt aan Speciale koppelingen).
– Ervoor zorgen dat materialen die op uw site worden geplaatst geen inbreuk maken op de rechten van derden (waaronder bijvoorbeeld auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten).
– Ervoor zorgen dat materialen die op uw site worden geplaatst niet lasterlijk of anderszins illegaal zijn
– Ervoor zorgen dat uw site nauwkeurig en adequaat bekendmaakt, door middel van een privacybeleid of anderszins, hoe u gegevens van bezoekers verzamelt, gebruikt, opslaat en vrijgeeft, inclusief, waar van toepassing, dat derden (inclusief adverteerders) inhoud en/of advertenties kunnen aanbieden en rechtstreeks informatie van bezoekers kunnen verzamelen en cookies op de browsers van bezoekers kunnen plaatsen of herkennen.

Naleving van wetten

Als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma stemt u ermee in dat u tijdens uw deelname aan het Programma zult voldoen aan alle wetten, verordeningen, regels, voorschriften, bevelen, licenties, vergunningen, vonnissen, besluiten of andere vereisten van overheidsinstanties die rechtsbevoegdheid over u hebben, ongeacht of deze wetten enz. nu van kracht zijn of later van kracht worden tijdens uw deelname aan het Programma. Zonder de voorgaande verplichting te beperken, stemt u ermee in dat u, als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma, alle toepasselijke wetten (federaal, staats- of andere wetten) zult naleven die van toepassing zijn op marketinge-mails, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de CAN-SPAM Act van 2003 en alle andere anti-spamwetten.

Looptijd van de overeenkomst en het programma

De looptijd van deze Overeenkomst gaat in op het moment dat wij uw Programma-aanvraag accepteren en eindigt op het moment dat deze door een van beide partijen wordt beëindigd. U of wij kunnen deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen, met of zonder reden, door de andere partij schriftelijk van de beëindiging in kennis te stellen. Bij beëindiging van deze Overeenkomst, om welke reden dan ook, zult u onmiddellijk het gebruik van alle koppelingen naar https://med-pro.orgen al onze handelsmerken, trade dress en logo’s, en alle andere materialen die door of namens ons aan u worden verstrekt krachtens deze Overeenkomst of in verband met het Programma. medpro Holland B.V. behoudt zich het recht voor om het Programma te allen tijde te beëindigen. Bij beëindiging van het programma zal medpro Holland B.V. alle openstaande verdiensten boven de $20 uitbetalen.

Beëindiging

medpro Holland B.V. heeft te allen tijde het recht om naar eigen goeddunken uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van het Programma, of enige andere dienst van medpro Holland B.V., om welke reden dan ook, te weigeren. Een dergelijke beëindiging van de service zal resulteren in het deactiveren of verwijderen van uw account of uw toegang tot uw account en het verbeuren en opgeven van alle potentiële of nog te betalen commissies in uw account als deze zijn verdiend door frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden. medpro Holland B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service te weigeren aan wie dan ook.

Relatie van partijen

U en wij zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze Overeenkomst zal een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, verkoopvertegenwoordiger of arbeidsrelatie tussen de partijen creëren. U bent niet bevoegd om namens ons aanbiedingen of verklaringen te doen of te accepteren. U zult geen verklaringen afleggen, op uw site of anderszins, die redelijkerwijs in tegenspraak zijn met iets in deze sectie.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, speciale schade of gevolgschade (of verlies van inkomsten, winst of gegevens) die voortvloeit uit deze Overeenkomst of het Programma, zelfs als wij zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Verder zal onze totale aansprakelijkheid met betrekking tot deze Overeenkomst en het Programma niet hoger zijn dan de totale verwijzingsvergoedingen die aan jou zijn betaald of betaalbaar zijn onder deze Overeenkomst.

Disclaimers

Wij geven geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot het programma of producten die via het programma worden verkocht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van geschiktheid, verhandelbaarheid, niet-inbreuk of impliciete garanties die voortvloeien uit een verloop van prestaties, handel of handelsgebruik). Bovendien garanderen wij niet dat de werking van medpro Holland B.V. ononderbroken of vrij van fouten zal zijn en zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van onderbrekingen of fouten.

Onafhankelijk onderzoek

U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN DAT U AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. U BEGRIJPT DAT WIJ TE ALLEN TIJDE (DIRECT OF INDIRECT) KUNNEN VERZOEKEN OM VERWIJZINGEN VAN KLANTEN ONDER VOORWAARDEN DIE KUNNEN AFWIJKEN VAN DE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST OF DAT WIJ WEBSITES KUNNEN BEHEREN DIE VERGELIJKBAAR ZIJN MET OF CONCURREREN MET UW WEBSITE. JE HEBT ONAFHANKELIJK DE WENSELIJKHEID VAN DEELNAME AAN HET PROGRAMMA GEËVALUEERD EN VERTROUWT NIET OP ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF VERKLARING ANDERS DAN ZOALS UITEENGEZET IN DEZE OVEREENKOMST.

Arbitrage

Alle geschillen die op enigerlei wijze verband houden met deze Overeenkomst (met inbegrip van daadwerkelijke of vermeende inbreuken hierop), transacties of activiteiten in het kader van deze Overeenkomst of uw relatie met ons of met een van onze gelieerde ondernemingen, zullen worden onderworpen aan vertrouwelijke arbitrage, behalve dat, voor zover u op enigerlei wijze onze intellectuele eigendomsrechten hebt geschonden of hebt gedreigd deze te schenden, wij een voorlopige voorziening of andere passende maatregelen kunnen eisen in een staats- of federale rechtbank (en u stemt in met niet-exclusieve jurisdictie en rechtsgebied in dergelijke rechtbanken) of een andere bevoegde rechtbank. Arbitrage onder deze overeenkomst zal worden uitgevoerd volgens de dan geldende regels van de American Arbitration Association. De uitspraak van de arbiter is bindend en kan als vonnis worden aangevoerd in elke bevoegde rechtbank. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal geen enkele arbitrage onder deze Overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage waarbij een andere partij onder deze Overeenkomst is betrokken, hetzij door middel van een arbitrageprocedure in groepsverband of anderszins.

Diverse

Op deze Overeenkomst is het recht van de Verenigde Staten van Amerika van toepassing, zonder verwijzing naar regels met betrekking tot de keuze van wetten. U mag deze Overeenkomst niet overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Behoudens deze beperking zal deze Overeenkomst bindend zijn voor, ten goede komen aan en uitvoerbaar zijn door de partijen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. Indien wij nalaten uw strikte uitvoering van een bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van ons recht om een dergelijke bepaling of een andere bepaling van deze Overeenkomst in een later stadium af te dwingen.

Indien medpro Holland B.V. enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden niet uitoefent of afdwingt, houdt dit niet in dat afstand wordt gedaan van dit recht of deze bepaling. De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en medpro Holland B.V. en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en medpro Holland B.V. (inclusief, maar niet beperkt tot, alle eerdere versies van de Servicevoorwaarden).